“Zie ons als een belangenorganisatie”

De onafhankelijk opererende Donorvereniging Zuid Oost is opgericht in 2009.
De Donorvereniging (DVNO) komt op voor het algemene belang van de donor. Voor individuele klachten is er een aparte klachtenregelingen bij Sanquin.
Mocht u daar niet naar tevredenheid geholpen worden dan staat de vereniging alsnog voor u klaar om te helpen.

Hoe meer leden de DVNO kan vertegenwoordigen, hoe sterker de rol als gesprekspartner van Sanquin.

Doelstellingen:

  • Verbeteren van de communicatie tussen Sanquin en de donors.
  • Bewaken van de procedures betreffende de bloedafname.
  • Betrokkenheid bij het donorbeleid van Sanquin.
  • • Participeren in de door Sanquin ingestelde Donor Advies Raad (DAR).
  • Onderhouden van internationale contacten met donorverenigingen uit ander landen.

Inspraak en overleg “Wij willen donors een stem geven”

De Donorvereniging Noord Oost wil haar achterban een stem geven. Dat doet ze op verschillende manieren. Allereerst door te luisteren naar de donors. Vandaar ook deze website: bij uitstek een middel voor tweerichtingscommunicatie.

De wensen en vragen van de donors komen via de locatie vertegenwoordigers via de DVNO bij de juiste personen en instanties terecht. Ook rechtstreeks via de website kan de donor wensen en vragen kwijt bij de DVNO. De Donorvereniging heeft daarvoor diverse mogelijkheden, onder andere heeft de Donorvereniging al van het begin van haar bestaan zitting in de Landelijke Donor Raad (LDR). Vanaf 1 januari 2015 is deze door Sanquin omgedoopt tot Donor Advies Raad (DAR). De DVNO opereert als onafhankelijke organisatie, de DAR is een door Sanquin ingesteld adviesorgaan. Beiden opereren los van elkaar met hun eigen procedures.

Via haar diverse contacten kan de DVNO allerlei zaken aan de orde stellen, zoals: parkeerperikelen bij de donorcentra, sluiting van centra, de uitvoering van het donorwaarderingssysteem, reiskostenvergoedingen en andere zaken die leven bij onze achterban.

Maar ook zaken die wat minder direct opvallen voor de donor worden besproken, zoals de internationale afspraken die in Brussel worden gemaakt over de veiligheid van Donor en patiënt en nog vele andere onderwerpen.

Ook wordt jaarlijks overlegd met het ministerie van VWS over de Wet op de bloedvoorziening.

Onze visie: “Vrijwillig en gratis”

De Donorvereniging-Nederland meent – net als Sanquin – dat het geven van bloed (of bestanddelen daarvan) vrijwillig en gratis moet blijven. Juist daarom vindt de vereniging het belangrijk dat de donor verzekerd is van alle aandacht, veiligheid en de hoogst gekwalificeerde zorg.

De onafhankelijk opererende vereniging is opgericht in november 2009. De Donorvereniging Nederland (DVNL) komt op voor het algemene belang van de donor. Voor individuele klachten is er een aparte klachtenregeling zowel regionaal als landelijk. Mocht dat niet goed gaan dan staat de vereniging voor u klaar om te helpen. Hoe meer leden de donorvereniging kan vertegenwoordigen, hoe sterker de rol als gesprekspartner van Sanquin.

Onze doelstellingen

  • Verbeteren van de communicatie tussen Sanquin en de donors
  • Bewaken van de procedures van Sanquin
  • Betrokkenheid bij het donorbeleid van Sanquin
  • Participeren in de door Sanquin ingestelde donorraden

De Ledenraad

De ledenraad is onze belangrijkste communicatielijn naar de donor.

Van het ledenraadslid wordt verwacht dat hij of zij bij een bezoek aan het afnamecentrum voor een donatie wat meer dan normaal attent is voor wat daar gebeurd.

Als er dan zaken zijn die misschien toch nog verbeterd kunnen worden kan dat besproken worden met het teamhoofd. De ervaring leert dat dit bijna altijd al een positief resultaat geeft. Ook gewoon een gesprekje met de overige medewerkers wil wel eens bruikbare informatie voor verbeteringen opleveren.

Verder is een gesprekje in de wachtruimte voorafgaand aan of na de donatie ook erg nuttig. Daar worden vaak zaken aangeroerd waarmee men de medewerkers niet lastig wil vallen, maar waar we wel wat mee kunnen zoals al vaker is gebleken.

Terugkoppeling naar het bestuur zorgt er vervolgens voor dat ook andere afnamecentra nut hebben van uw acties. Mocht er iets echt niet goed gaan dan neemt u natuurlijk contact op met het bestuur ter ondersteuning.

Daarnaast is er twee maal per jaar een ledenraadsvergadering. Tijdens die vergaderingen worden uiteraard de formele verenigingszaken afgehandeld, maar het belangrijkste is de informatie uitwisseling tussen de ledenraadsleden het bestuur. Ook de meer informele uitwisseling tussen de ledenraadsleden onderling tijdens de koffie en de lunch heeft zijn nut bewezen.

Bij deze vergaderingen wordt meestal ook een presentatie gehouden over voor de donor belangrijke achtergrond informatie. Bijvoorbeeld over gezondheidsaspecten en veiligheid voor de donor.

Alle gemaakte kosten, zoals b.v. reiskosten worden uiteraard vergoed. In principe streven we er naar om van ieder vaste afnamelocatie twee vertegenwoordigers in de ledenraad te hebben en van de mobiele afnamecentra één vertegenwoordiger.
Op dit moment zijn we nog niet zover dat we dat streven gehaald hebben. De ledenraad wordt gevormd door leden van de vereniging die zich hiervoor hebben aangemeld.

Mocht u interesse hebben om in de ledenraad plaats te nemen dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen op info@dvnl-no.nl.

U bent van harte welkom om mee te helpen het donorschap nog aangenamer te maken dan het nu al is.